Ochrana osobných údajov

10.1 Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

10.2 Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

10.3 Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich činností, ako aj zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v internetovom obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

10.4 Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods.3 písm.d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v §  10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu Prevádzkovateľa alebo na e-mail: silvia.pavel@minijoseph.sk .

10.5 Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránke internetového obchodu, neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.