VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MiNi JOSEPH

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode MiNi JOSEPH www.minijoseph.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou MiNi JOSEPH, s.r.o.

1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru.

1.3 Predávajúcim je spoločnosť:
MiNi JOSEPH, s.r.o.
so sídlom: Štefánikova 74, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 53 164 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 51704/N
IČ DPH: SK2121290974
Telefonický kontakt: 0904 612 848
(ďalej len „Predávajúci“)

1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom v internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

1.5 Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa a na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(ďalej len „Kupujúci“)

1.6 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.8 Každý používateľ internetovej stránky nášho internetového obchodu , ako aj každý Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru Predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.


2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru v našom internetovom obchode je predchádzajúca registrácia a vytvorenie tzv. osobného účtu alebo nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na účely osobného účtu Kupujúceho rozumejú e-mailová adresa Kupujúceho a ním zvolené heslo.

2.2 Návrhom Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Kupujúcim je umiestnenie ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných vlastností, ako aj celkovej ceny vrátane DPH na stránke internetového obchodu. Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom vrátane fakturačných a dodacích údajov, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a spôsob dodania a platby (ďalej len „objednávka“).

2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny uvedené na stránke internetového obchodu týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.

2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

2.5 Odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva.

2.6 Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý Kupujúci zadal pri registrácii. Predávajúci je povinný zaslaním informačného e-mailu Kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú na základe objednávky, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. 


3. Ceny tovaru

3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránke nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne a zahŕňajú DPH, ako aj všetky ostatné dane. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s doručením objednaného tovaru Kupujúcemu, t.j. poštovné.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru.

3.3 Poštovné sa uvádza na stránke https://www.minijoseph.sk/doprava-a-platba a v elektronickom košíku ešte pred dokončením objednávky.

3.4 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré sa Kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a Kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 


4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena je splatná pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku odoslať a ďalej spracovať.

4.2 Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://www.minijoseph.sk/doprava-a-platba.

4.3 Predávajúci vyhlasuje, že údaje o platobných kartách Kupujúcich nijako nezhromažďuje, ani inak neuchováva.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na objednaný tovar až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

 

5. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

5.1 Predávajúci, resp. Príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto (t.j. v časti „Dodacie údaje“).

5.2 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je tri až päť pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP.

5.3 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území ostatných štátov Európskej únie (s výnimkou Slovenskej republiky) je sedem až desať pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP.

5.4 V prípade, že dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je Predávajúci povinný Kupujúceho o tom dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je Predávajúci zároveň oprávenený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.

5.5 Predávajúci je povinný vopred informovať Kupujúceho aj o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky.

5.6 V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7 Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu.

5.8 Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.9 Tovar bude dodaný Kupujúcemu s priloženou faktúrou.

5.10 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto dodania v objednávke. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý mu bol doručený na miesto dodania určené v objednávke, resp.iné miesto podľa dohody alebo si tovar osobne neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

5.11 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, odporúčame o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu. 


6. Vrátenie tovaru- Odstúpenie od zmluvy 

6.1. Kupujúci je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší. 

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu, prípadne odoslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na https://www.minijoseph.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf.

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na fakturačnú adresu uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť nosený, akokoľvek upravený, či znehodnotený. Na tovare musia byť zachované všetky štítky. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia kvality tovaru, resp. vzniku škody na tovare je Kupujúci povinný túto škodu Predávajúcemu nahradiť. 

6.5 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku znáša v celom rozsahu Kupujúci.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 6.1 tohto článku je Predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu náklady na dopravu a poštovné, ktoré predstavujú rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si pôvodne zvolil Kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom doručenia tovaru ponúkaným Predávajúcim.

6.7 Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa bodu 6.6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. To neplatí, ak sa Predávajúci s Kupujúcim písomne dohodnú inak.


7. Záručné podmienky

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3 Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP rozumie faktúra doručená Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúci nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstraniteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstraniteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody na tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveterostných podmienok alebo používania v extrémne neobvyklých podmienkach.


8. Reklamačné podmienky

8.1 Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť na fakturačnej adrese Predávajúceho uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP poštou zaslaním chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je dostupný na https://www.minijoseph.sk/reklamacny-formular.pdf a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu Predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľah výrobku.

8.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


10. Ochrana osobných údajov

10.1 Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

10.2 Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

10.3 Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich činností, ako aj zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v internetovom obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

10.4 Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods.3 písm.d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v §  10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu Prevádzkovateľa alebo na e-mail: silvia.pavel@minijoseph.sk .

10.5 Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránke internetového obchodu, neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.


11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na stránke internetového obchodu.

11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa bude riadiť znením týchto VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránke nášho internetového obchodu www.minijoseph.sk v čase odoslania objednávky tovaru zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

11.3 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.